stowarzyszenie patriotów ziemi częstochowskiej
"Służę mojej ojczyźnie tak, jak umiem.
To jest nasze prawo
i to jest nasz obowiązek."
- Jan Paweł II
Facebook

Regulamin Klubu Patria

I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Klub Patria”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Klubem.
 2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Huta Stara „B”.
 3. Terenem działania Klubu jest gmina Poczesna. Klub może działać w Polsce i poza jej granicami.

II. CELE KLUBU

 1. Pobudzanie do patriotycznej działalności opartej na chrześcijańskich wartościach.
 2. Dbanie o interes i dorobek dziejowy Narodu Polskiego.
 3. Uczenie szacunku i miłości do Ojczyzny.
 4. Przeciwstawianie się antypolonizmowi i antychrystianizmowi.
 5. Przekazywanie i pogłębianie wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych.
 6. Wspieranie mediów o profilu chrześcijańsko-narodowym.
 7. Współpraca z instytucjami i organizacjami o charakterze patriotycznym.
 8. Patriotyczne inicjatywy obywatelskie, niesienie pomocy Rodakom i bohaterom za granicą, a także osobom w Kraju, zasłużonym w walce o niepodległość Polski.

III. ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

 1. Organizowanie wystaw, spotkań, wykładów, apeli, obchodów oraz uroczystości.
 2. Uczestnictwo w pikietach, demonstracjach, marszach, wiecach.
 3. Zbieranie podpisów pod petycjami.
 4. Inicjowanie i wspieranie patriotycznych i obywatelskich działań.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami o charakterze chrześcijańskim, narodowym, patriotycznym i obywatelskim.

IV. ORGANIZACJA KLUBU

A. Klub jako stowarzyszenie zwykłe

 1. Przedstawicielem Klubu jest Kornel Mielczarek – prezes Klubu.
 2. Klub nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Klub uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich. Nie ma również żadnych uprawnień w zakresie organizowania publicznych zbiórek pieniędzy.
 4. Klub może używać odznak, pieczęci i loga zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej jego członków.

B. Prezes Klubu

 1. Wyznacza swojego następcę.
 2. Koordynuje działania Klubu.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Klubu.
 4. Zajmuje się finansami Klubu (może go w tym zastępować inna osoba).
 5. Może dokonać zmian w regulaminie Klubu.
 6. Organizuje spotkania Klubu.
 7. Jest odpowiedzialny za używanie loga – „Klub Patria”.
 8. Prowadzi listę członków Klubu i sam decyduje o tym czy wpisać na nią kandydata na członka.
 9. Ma prawo skreślenia członka z listy Klubu.

W razie śmierci prezesa lub rezygnacji z pełnionej funkcji czy też niemożności dalszego jej sprawowania, prawo do wyznaczenie nowego prezesa przejmuje osoba wskazana wcześniej przez prezesa. Gdyby to okazało się niemożliwe, członkowie wyłaniają kandydatów, a następnie przeprowadzają głosowanie.

C. Członkostwo Klubu

 1. Kandydat na członka zgłasza prezesowi chęć przynależności do Klubu. Po wciągnięciu na listę Klubu staje się jego członkiem.
 2. Członkostwo wygasa z chwilą śmierci. Może również zostać utracone w razie nieprzestrzegania regulaminu lub na pisemną prośbę członka o skreślenie z listy.
 3. Członkiem Klubu może zostać zarówno obywatel Polski jak i obywatel innego państwa, który zaakceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Przede wszystkim nie może on działać na szkodę Klubu oraz winien dbać o jego rozwój i dobre imię.
 4. Członkowie mają prawo powoływania się na przynależność klubową w trakcie wyborów, w których mogą brać udział, a także podczas wystąpień publicznych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub może tworzyć funkcje wspomagające działalność prezesa, takie jak zastępca prezesa, sekretarz czy skarbnik.
 2. Klub decyduje o charakterze spotkań, jednakże zaleca się aby ich częstotliwość nie była mniejsza niż jedno w ciągu dwóch tygodni.
 3. Spotkania Klubu nie muszą być organizowane tylko dla jego członków.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje prezes Klubu.